Vedtægter

Vedtægter for Landsbykoret :

 

1. Foreningens navn er Landsbykoret St. Brøndum

 

2. Foreningens formål er at afholde sangaftener med en/flerstemmig sang, dog hovedsagelig det sidste. Endvidere med mellemrum at

afholde koncerter af forskellig art.

 

3. Enhver kan optages som medlem, der har interesse for foreningens formål.

 

4. Bestyrelsen består af 4 medlemmer + kordirigenten, som er født medlem.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen forskudt således, at halvdelen af bestyrelsen forbliver i

bestyrelsen ved hver ordinær generalforsamling.

Suppleanter og revisor er på valg hvert år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og er ansvarlig for korets virke og økonomi.

 

5. Generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned med 14 dages varsel og skal have følgende dagsorden :

1. Valg af dirigent og referent.

2. Formandens beretning.

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent. Evt. ændringer af kontingentsats træder i kraft fra efterårssæsonens start.

6. Valg af

a. Bestyrelse ( 2 personer )

b. Suppleanter til bestyrelse ( 2 personer )

c. Revisor ( 1 person )

7. Eventuelt

 

Alle beslutninger er underkastet alm. stemmeflertal.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingen.

 

6. Foreningens regnskab følger kalenderåret ( 1. jan til 31. dec ). Det reviderede regnskab skal forelægges generalforsamlingen til

godkendelse.

 

7. I tilfælde af, at der træffes beslutning om korets opløsning, anvendes korets værdier efter den sidste generalforsamlingsvedtagelse

til formål, der har korets interesse.

 

Vedtægter revideret på generalforsamling 2016

Copyright © All Rights Reserved